Home » Vecākiem » Vērtēšanas sistēma

Vērtēšanas sistēma

Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolā ir izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (docx), ar to ir iepazīstināti gan skolēni, gan vecāki. Pārbaudes darbi tiek plānoti. Katram semestrim tiek izstrādāts pārbaudes darbu grafiks, kas nepieciešamības gadījumā tiek koriģēts darba gaitā. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes darbu analīzei. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka saprot pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumus un ka skolotāji skaidri un saprotami pamato darba vērtējumu.

Pirmsskolas izglītības skolotāji mācību gada noslēgumā apkopo 6 un 7 gadu veco bērnu izglītības satura apguves rādītājus, pārrunājot tos ar sākumskolas skolotājiem.

Skolotāji veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos e – klases žurnālā, skolēnu dienasgrāmatās, personu lietās. Vērtējumu ierakstus regulāri pārrauga direktores vietniece izglītības jomā. Katru mēnesi skolēni saņem sekmju izrakstus, ar kuriem iepazīstina vecākus. Pirms rudens un pavasara brīvdienām tiek izsniegtas pagaidu liecības. Katra semestra beigās mācību sasniegumus analizē pedagoģiskās padomes sēdēs, rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidošanai.

Strautiņu pamatskolā skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar:
  1. Izglītības likuma (spēkā esošs no 1999.gada 1.jūnija) 32., 35., 51.pantu;
  2. Vispārējās izglītības likuma(spēkā esošs no 1999. gada 14. jūlija) 15.-19. pantu;
  3. Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 ”Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (2014.12.08.).  
  4. Ministru kabineta noteikumiem Nr.492 “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās” ( 2006.20.06.)

 

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.