Home » Vecākiem » Uzņemšana

Uzņemšana

Cienījamie vecāki!

Izglītojamo uzņemšana Strautiņu pamatskolā notiek visu kalendāro gadu. Piesakot bērnu uzņemšanai skolā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • Direktorei adresēts iesniegums.

Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1.klasē (docx)

Iesniegumam tiek pievienota piekrišana izglītojamā personas datu apstrādei un nodošanai (docx)

  • Bērna medicīniskā karte 026/u.
  • Izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām.
  • Bērna dzimšanas apliecības kopija.
  • Piesakot bērnu 1.klasē jāiesniedz izziņa par apgūto izglītības programmu 5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei.
  • Piesakot bērnu, kurš jau kādu laiku ir apmeklējis skolu, jāuzrāda arī liecība vai cits iepriekš iegūtās izglītības apguvi apliecinošs dokuments.0cd92eb4

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.