Home » Vecākiem » Uzņemšana

Uzņemšana

Cienījamie vecāki!

Izglītojamo uzņemšana Strautiņu pamatskolā notiek visu kalendāro gadu. Izglītojamo uzņem izglītības programmā, pamatojoties uz direktoram adresētu rakstveida iesniegumu, ko iesniedz viens no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.

Iesniegums uzņemšanai (docx)

Iesniegumam pievieno:

  • Piekrišana izglītojamā personas datu apstrādei un nodošanai (docx)
  • Bērna medicīniskā karti 026/u.
  • Piesakot bērnu 1.klasē jāiesniedz izziņa par apmeklēto izglītības programmu 5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā pamatizglītības apguvei.
  • Piesakot bērnu, kurš pirms tam ir apmeklējis kādu citu skolu, jāuzrāda iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopija vai tā dokumenta kopija, kas apliecina daļēju izglītības ieguvi (ja tādi ir), uzrādot oriģinālu.0cd92eb4

Izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar 11.01.2022. M.k. noteikumiem Nr.11 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”