Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

Strautiņu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (docx)

Skolas attīstības plāns 2020 (docx)

Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar  2020.gada  1.septembri kārtība (docx)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)

Skolas iekšējās kārtības noteikumi (docx)