Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

Strautiņu pamatskolas galvenie uzdevumi
2019./2020. mācību gadā

Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”

  1. Pedagogu sadarbība caurviju prasmju attīstīšanā mācību procesā pirmsskolā, 1. 4. un 7.klasē.

Pamatjoma “Atbalsts izglītojamajiem”

2. Atbalsta pasākumi izglītojamo individuālo spēju attīstīšanā.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Orange_pencil (2)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)

 

Orange_pencil (2)

Skolas iekšējās kārtības noteikumi (docx)