Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021.gada 1.septembri (docx)

Attālināto mācību procesa organizēšanas kārtība (docx)

Strautiņu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (docx)

Skolas attīstības plāns 2020 (docx)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)

Skolas iekšējās kārtības noteikumi (docx)

Nolikums (docx)