Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

Iekšējās kārtības noteikumi (docx)

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai (docx)

Strautiņu pamatskolas Darba plāns 2021./2022.māc.g. (docx)

Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021.gada 1.septembri (docx)

Attālināto mācību procesa organizēšanas kārtība (docx)

Strautiņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020/2021 (docx)

Strautiņu pamatskolas Audzināšanas darba programma 2020.-2024. gadam (docx)

Strautiņu pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (docx)

Skolas attīstības plāns 2020 (docx)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)

Nolikums (docx)