Home » Par skolu » Skolas dokumentācija

Skolas dokumentācija

Strautiņu pamatskolas galvenie uzdevumi
2018./2019. mācību gadā

Pamatojuma “Mācību saturs”

  1. Mācību satura apguves plānošana speciālās pamatizglītības  programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 4.klasē latviešu valodā , matemātikā, angļu valodā un 9.klasē atbilstoši izglītības programmā paredzētajam stundu skaitam.

Pamatojuma “Mācīšana un mācīšanās”

2. Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana darbā ar tekstu.

3. Integrētu uzdevumu izmantošana mācību stundās un pirmsskolas nodarbībās.

Pamatojuma “Atbalsts izglītojamiem”

4. Skolas iekšējās kārtības noteikumu papildināšana un aktualizēšana.

Pamatojuma “Iestādes vide”

5. Drošas un veselību veicinošas skolas vides izveidošana.

Pamatojuma “Iestādes resursi”

6. Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana kompetencēs balstīta mācību procesa izveidē.

7. Mācību centru izveide pirmsskolas grupās.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Orange_pencil (2)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)

 

Orange_pencil (2)

Skolas iekšējās kārtības noteikumi (docx)