Home » Par skolu » Skolas bibliotēka

Skolas bibliotēka

20160826_103208 (2)

“Grāmatas ir gaisma. Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.’’

/V. Plūdonis/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bibliotēka ir īpaša pasaule, tā ir pilna atklājumiem un glabā noslēpumus. Ja arī Tu vēlies šos noslēpumus atklāt, ko jaunu uzzināt vai izpētīt, tad biežāk ciemojies mūsu bibliotēkā!

 Šodien skolas bibliotēka piedāvā

 •  5635 daiļliteratūras vienības. Sev piemērotu lasāmvielu atradīs gan mazākie lasītāji, gan pusaudži, gan pieaugušie.
 • Mācību grāmatasgt1
 • Preses izdevumus  –  Alūksnes Ziņas, Izglītība un Kultūra, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioriem, Spicīte
 • Informatīvus materiālus
 • Karjeras izglītības darba aktivizēšanu
 • Kultūras pasākumus
 • Informācijas meklēšanu uzziņas literatūrā, internetā
 • Informāciju un grāmatu izstāžu sagatavošanu par rakstniekiem-jubilāriem
 • Konsultācijas referātu un projektu gatavošanā
 • Darba vietu ar interneta pieslēgumu
 • Palīdzēt ar materiāliem skolas un klases pasākumu sagatavošanā.
Darbs ar lasītājiem

P. 14:00-15.40

O. 14:00-15.40

T. 14:00-15.40

C. 14:00-15.30

P. 14:00-15.30

 

Pasākumi “Bērnu, jauniešu un vecāku” žūrijas ekspertiemS (80)

Radoši konkursi lasītājiem

Anketu apkopošana

Pateicību izteikšana

Noslēguma pasākumu organizēšana

Piedalīšanās jaunajā projektā

mini_1

 

 

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi bibliotēkā

I.Vispārīgie noteikumi

 1.Šie noteikumi nosaka Strautiņu pamatskolas bibliotēkas (turpmāk – bibliotākas) reģistrēto lietotāju bibliotēkas lietošanas un mācību grāmatu izsniegšanas un lietošanas kārtību.

2.Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, Strautiņu pamatskolas nolikums, Bibliotēkas reglaments un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

II. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

 1. Skolas bibliotēka apkalpo Strautiņu pamatskolas skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus.
 2. Reģistrējoties bibliotēkā, lasītājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 3. Reģistrācija bibliotēkā notiek pie bibliotekāra, katram jaunam lietotājam tiek piešķirts savs lietotāja numurs.
 4. Katram reģistrētam lasītājam iekārto lasītāja formulāru, kurš glabājās bibliotēkā, kurā reģistrē izsniegtos iespieddarbus.

III. Bibliotēkas lietotāja tiesības

 1. Saņemt lietošanā uz mācību gadu mācību procesam paredzētās mācību grāmatas.
 2. Prasīt palīdzību grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.
 3. Izmantot bibliotēkas sniegtos pakalpojumus bez maksas.

IV. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

 1. Apvākot skolas izsniegtās mācību grāmatas.
 2. Par grāmatās pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
 3. Ievērot noteiktos grāmatu atdošanas termiņus.
 4. Iznest no bibliotēkas tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas vai citus krājuma materiālus.
 5. Saudzēt bibliotēkas grāmatas un citus krājuma materiālus. Ja grāmata tīšām sabojāta, tās vietā jāiegādājas jauna, par to vienojoties ar bibliotekāru.

V. Grāmatu lietošanas termiņi

 1. Lasītājam jāievēro grāmatu izmantošanas termiņš, nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi jāpagarina.
 2. Mācību grāmatas izsniedz uz 1 mācību gadu.
 3. Daiļliteratūru, populārzinātnisko, metodisko literatūru un citus iespieddarbus izsniedz uz 1 mēnesi. Nepieciešamības gadījumā termiņš tik pagarināts.
 4. Audzēkņiem, izstājoties no skolas, vai pedagogiem un darbiniekiem, mainot darba vietu, visas grāmatas ir jānodod skolas bibliotēkā, pretī saņemot apliecinājumu par grāmatu nodošanu.
 5. klašu audzēkņiem grāmatas jānodod līdz pēdējā eksāmena dienai.
 6. Lietošanas termiņu neievērošanas gadījumā (atkarībā no pārkāpuma ilguma un regularitātes):
 • parādniekiem var tikt liegta jaunu krājuma vienību saņemšana līdz parādu nokārtošanai,
 • parādniekiem uz laiku var nedot grāmatas lietošanai mājās, bet atļaut tās lietot tikai bibliotēkā lasītavā,
 • parādnieki uz laiku var tikt izslēgti no bibliotēkas.

VI. Mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība

 1. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz mācību gada sākumā katram priekšmetu skolotājam.
 2. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kas iepriekšējā mācību gada beigās ir nodevuši visas grāmatas un nav bibliotēkas parādnieki.
 3. Katrs skolēns ieraksta mācību grāmatā savu klasi, vārdu, uzvārdu un mācību gadu.
 4. Bibliotekārs, priekšmetu skolotājs vai klašu audzinātāji ir tiesīgi mācību procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir pile-of-bookapvākotas. Pretējā gadījumā, neapvākotās grāmatas tiek konfiscētas un tiek skolēnam atdotas atpakaļ tikai pēc grāmatas apvākošanas uz vietas bibliotēkā.
 5. Mācību grāmatas nodod mācību gada beigās.
 6. Bibliotekārs pieņem tikai grāmatas bez bojājumiem, svītrojumiem.