Home » Par skolu » Izglītības programmas

Izglītības programmas

Strautiņu pamatskola piedāvā apgūt šādas izglītības programmas

Pamatizglītības programma (kods 21 0111 11)

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 21 0141 11)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21 0156 11),

 

 

IZGLĪT