Home » Par skolu » Izglītības programmas

Izglītības programmas

Skolas īstenotās izglītības programmas

 

Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums un kods Licences numurs Licences izsniegšanas datums
1. Pamatizglītības programma,

kods 2101 11 11

V-856 2009.gada 8.decembrī
2. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 21 0141 11 V-4599 2011.gada 12.augustā
3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 V-6847 2013.gada 13. novembrī
4. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 V-8146 2015.gada 4. augustā

Skolas pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto mācību saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Pedagogi strādā pēc IZM ieteiktajiem programmu paraugiem, veicot savas korekcijas mācību satura apguves secībā un laikā. Pedagogi sadarbojas mācību programmu pilnveidē.

Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam tiek veidots atbilstoši licencēto izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāniem. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pārskatāms un pieejams. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti.book_PNG51088

Skola pilnībā apgādā skolēnus ar mācību grāmatām un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

Skola piedāvā individuālās nodarbības pie priekšmetu skolotājiem. Skolēni apmeklē piedāvātās fakultatīvās nodarbības. Par to ir informēti izglītojamo vecāki.

Skolas darba stiprās puses

  • Skola piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas.
  • Skolotāji prasmīgi plāno darbu un strādā ar skolēniem, ņemot vērā izglītojamo vajadzības un iespējas.

 

Strautiņu pamatskolā tiek realizēta arī Karjeras izglītības programma

 

 

 

 

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.