Home » Par skolu

Par skolu

Izvelne2kk

Strautiņu pamatskola piedāvā apgūt licencētas un akreditētas izglītības programmas pamatizglītībā ar kodu 2101 11 11, profesionāli orientētā virziena programmu (satiksmes drošība, orientēšanās sports) ar kodu 21 0141 11 un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ar kodu 21015611

Mērķis ir īstenot licencētās izglītības programmas, nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu obligāto izglītību, kā arī mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, izvēlēties darba metodes un formas, kas nodrošina personības vispusīgu un harmonisku attīstību, sagatavojot skolēnus izglītības turpināšanai un apzinātai profesijas apguvei.

Skolā strādā  13 profesionāli pedagogi un  8 tehniskie darbinieki. Nodrošinām garšīgas, siltas un lētas pusdienas. Telpas ir tīras un siltas. Skolā ir bibliotēka, skolēni, vecāki un darbinieki iesaistās “Bērnu žūrijas” aktivitātēs.

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs ne tikai novadā, bet arī republikā. Skolēni pēc Strautiņu pamatskolas absolvēšanas ar panākumiem un pārliecību  turpina izglītošanos. Katru mācību gadu tiek pievērsta uzmanība karjeras izglītībai – skolēni iepazīst plašu profesiju un tālākizglītības iestāžu klāstu. Cenšamies rast pieeju un sniegt atbalstu katram, apgūstot pamatizglītību un attīstot dzīves prasmes.

Mūsu skolēni ilgstoši un regulāri ar panākumiem piedalās  republikāniskajos konkursos, kas saistīti ar velodrošību – “Gribu būt mobils” un Jauno satiksmes dalībnieku forumā. Skolotāja Tija Āboliņa izstrādājusi programmu, kura ir arī akreditēta. Lielākā daļa skolēnu iegūst velosipēda vadītāja apliecību un galvenais zina, kā jāuzvedas uz ceļa.

Skolotājas Sandras Buliņas vadībā darbojas  Strautiņu mazpulks, piedaloties dažādās aktivitātēs, izstrādājot un aizstāvot projektus. Vairāki skolēni saņēmuši augstāko mazpulku nomināciju – “Sudraba karotīte”

Skolu izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem  tiek nodrošināti atbalsta personāla pakalpojumi. Atbalsta speciālisti pieņem interesentus pēc iepriekšēja pieraksta Pils ielā 21, Alūksnē  un plānotajās izbraukumu dienās skolās. Atbalsta speciālistu pakalpojumi ir bezmaksas.

Sīkāku informāciju var iegūt pie klašu audzinātājiem.

Psihologs – speciālists, kurš, izmantojot dažādas izpētes metodes, izvērtē izglītojamo intelektuālās spējas, emocionālās īpatnības un personības iezīmes; nosaka izglītojamo stiprās un vājās puses. Sniedz ieteikumus vecākiem un pedagogiem, kā organizēt mācību procesu atbilstoši izglītojamo spējām. Psihologs  konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus psiholoģisku problēmu gadījumos.

Vēsma Kalēja 26391773

Daiga Sliņķe 26808175

Logopēds – speciālists, kurš palīdz konstatēt un labot izglītojamo valodas problēmas- runas,fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus.

Līga Smoļaka 26575248

Speciālās izglītības skolotājs – izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības, organizē individuālas vai grupu korekcijas nodarbības, iesaka iespējamos palīdzības veidus izglītojamiem ar specifiskiem mācīšanās vai fiziskās attīstības  traucējumiem.

Ineta Bērziņa 28383707

Strautiņu pamatskola vienmēr lepojusies ar saviem skolēniem un darbiniekiem, iespēju robežās apkopojam arī informāciju par sasniegto, tādēļ izveidota skolas vēstures istaba.

20160816_103020v20160816_102929 (2)

 

 

 

 

 

 

 

20160816_102940v (2)20160816_103004 (2)