Home » Skolēniem » Skolēnu dome

Skolēnu dome

777285418 (2)

Skolēnu domes galvenais mērķis ir panākt skolēnu interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar skolas administrāciju, piedaloties skolas dzīves pilnveidošanā, audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir :

  • izzināt skolēnu intereses un problēmas skolā un tos apkopot;
  • piedāvāt problēmu risinājumus;
  • līdzdarboties interesantas, skolēniem draudzīgas, mājīgas skolas vides radīšanā;
  • veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un valsti;
  • sekmēt kvalitatīvu mācību un ārpus stundu darbu.

Strautiņu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba reglaments (docx)

Ar 31.08.2023. Strautiņu pamatskola tiek slēgta.