Home » Par pirmsskolu » Dokumentācija

Dokumentācija

Strautiņu pamatskolas un pirmsskolas galvenie uzdevumi

2019./2020. mācību gadā

 Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”

  1. Pedagogu sadarbība caurviju prasmju attīstīšanā mācību procesā pirmsskolā, 1. 4. un 7.klasē.

Pamatjoma “Atbalsts izglītojamajiem”

  1. Atbalsta pasākumi izglītojamo individuālo spēju attīstīšanā.


stock-illustration-78945279-happy-cartoon-pencil-bring-a-book
Ieksejās_kartibas_noteikumi

Drošības noteikumi 2-4 gadus veciem bērniem (docx)

Drošības noteikumi 5-7 gadus veciem bērniem (docx)

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Strautiņu pamatskolas pirmsskolā un tās organizētajos pasākumos (docx)

Personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi (docx)