Home » Par pirmsskolu » Mācību programma

Mācību programma

mp-1024x897 copyStrautiņu pamatskola pirmsskola  realizē pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111).

Programma paredz bērnu vispusīgu sagatavošanu skolai, veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, sociālo prasmju veidošanu, rotaļas un citas bērnam svarīgas lietas.

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma bērniem līdz 6 gadu vecumam (pdf)

Pirmsskolas izglītības mācību satura programma 6 gadus veciem bērniem (pdf)

b_1313758436448

Fiziskās attīstības jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:

1. izpilda pamatkustības un orientējas telpā;
2. notur līdzsvaru;
3. ir attīstīta roku sīkā muskulatūra, mērķtiecīgi veic darbības ar sīkiem priekšmetiem;
4. sev un apkārtējiem drošā veidā un tvērienā tur un lieto rakstāmpiederumus un darba rīkus;
5. darbojas noteikta laukuma robežās;
6. ir pozitīva attieksme pret fiziskām aktivitātēm.

Psihiskās attīstības jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:

1.. klausās, uztver, stāsta, pauž attieksmi pret dzirdēto;
2. saklausa, pareizi izrunā un diferencē skaņas vārdos;
3. saprot saikni starp skaņu un burtu;
4. pazīst iespiestos un rakstītos burtus, raksta burtus, vārdus un vienkāršus teikumus atbilstoši savām spējām;
5. lasa vārdus un vienkāršus teikumus atbilstoši savām spējām;
6. saprot lasīto, atbild uz jautājumiem un pauž attieksmi pret to;
7. iejūtas dažādos tēlos, attēlo ar kustībām, žestiem, mīmiku un runu, skandē tautasdziesmas un runā dzejoļus;
8. saprot saikni starp skaitli un ciparu, raksta ciparus;
9. saprot saskaitīšanas un atņemšanas darbības, prot iegūt rezultātu praktiskās situācijās skaitļa 10 apjomā;
10. pazīst ģeometrijas pamatelementus (punkts, līnija, riņķis, trijstūris, četrstūris);
11. novēro pārmaiņas cilvēkā, dabā un sabiedriskās dzīves norisēs, stāsta par saviem novērojumiem, orientējas tuvākajā apkārtnē;
12. saprot darbību loģisko secību un stāsta par to;
13. raksturo, salīdzina un grupē objektus pēc dažādām pazīmēm;
14. klausās mūziku, dzied, dejo, muzicē un ritmizē;
15. radoši izmanto dažādus materiālus, tehnikas un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos;
16. pazīst un pauž emocijas mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli;
17. pieņem sevi un citus, jūt līdzi, lūdz un sniedz palīdzību;
18. ir motivēts turpmākās izglītības apguvei.

Sociālajā jomā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes:

1. nosauc savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, valsti, kurā dzīvo;
2. izsaka lūgumu, prot pateikties, jautā un atbild uz jautājumiem, stāsta par to, ko prot;
3. sadarbojas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pieņem vai noraida ieteikumus, pamato savu viedokli;
4. vērtē savu un citu rīcību, pauž attieksmi pret to;
5. izrāda cieņu pret cilvēkiem, savu un citu darbu, ir saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi;
6. veic vienkāršus pašapkalpošanās darbus, ievērojot apgūtos ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;
7. zina, kā rīkoties dažādās situācijās, ja ir apdraudēta personīgā drošība mājās, uz ielas (ceļa) un dabā (pie ūdenskrātuvēm, saskarē ar dzīvniekiem, nezināmām vielām un augiem);
8. ievēro personīgo higiēnu, lieto veselīgus pārtikas produktus un veic fiziskās aktivitātes;
9. ir atbildīgs par uzticētajiem pienākumiem un personīgajām lietām.