Home » Par pirmsskolu

Par pirmsskolu

pirmsskolaStrautiņu pamatskolas pirmsskola realizē pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01011111).

IESTĀDES darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmā noteiktā mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

Mūsu priekšrocība – audzēkņu skaits grupās nav liels, tāpēc varam veltīt uzmanību ikkatram.

Šajā mācību gadā Iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 27 bērni. Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu drošību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā. Katrs iestādes darbinieks prasmīgi un atbildīgi veic savus pienākumus. Ēdienkarte ir daudzveidīga un gatavotā maltīte – veselīga. Cenšamies, lai ēdienu izmaksas būtu iespējami zemas, bērni saņem arī bezmaksas „Skolas pienu” un “Skolas augli”. Regulāri tiek iegādāti jauni mācību līdzekļi un papildināts rotaļlietu klāsts.

PII atrodas speciāli šim nolūkam būvētā ēkā, ciema centrā. Telpas ir plašas un saulainas.

Ēkā atrodas bibliotēka, tās lasītāju loku ir papildinājuši arī lielās grupas bērni, patstāvīgi izvēloties kādu, sev interesējošu grāmatu. Lielu paldies sakām bibliotekārei Sarmītei par iespēju gan kādu filmiņu noskatīties, gan apmeklēt izstādes rakstnieku un dzejnieku dzimšanas dienās. Arī pasaku grāmata, ko palasīt bērniem pirms diendusas, nav tālu jāmeklē.

Tepat līdzās ir arī feldšeru – vecmāšu punkts, kurā strādājošā feldšere nekad neatsaka palīdzību.

Pašreiz iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas: “Bitītes” (1 – 4 g.v. bērni) un “Kāpēcīši” (5 – 6 g.v. bērni).

Priecājamies par sadarbību ar novada pašvaldību, Alsviķu pagasta pārvaldi un atsaucīgiem vecākiem.

Pirmsskolas izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem  tiek nodrošināti atbalsta personāla pakalpojumi. Atbalsta speciālisti pieņem interesentus pēc iepriekšēja pieraksta Pils ielā 21, Alūksnē  un plānotajās izbraukumu dienās pirmsskolā. Atbalsta speciālistu pakalpojumi ir bezmaksas.

Sīkāku informāciju var iegūt pie grupas skolotājām.

Psihologs – speciālists, kurš, izmantojot dažādas izpētes metodes, izvērtē izglītojamo intelektuālās spējas, emocionālās īpatnības un personības iezīmes; nosaka izglītojamo stiprās un vājās puses. Sniedz ieteikumus vecākiem un pedagogiem, kā organizēt mācību procesu atbilstoši izglītojamo spējām. Psihologs  konsultē izglītojamos, vecākus un pedagogus psiholoģisku problēmu gadījumos.

Daiga Sliņķe 26808175

Logopēds – speciālists, kurš palīdz konstatēt un labot izglītojamo valodas problēmas- runas,fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus.

Līga Smoļaka 26575248

Speciālās izglītības skolotājs – izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības, organizē individuālas vai grupu korekcijas nodarbības, iesaka iespējamos palīdzības veidus izglītojamiem ar specifiskiem mācīšanās vai fiziskās attīstības  traucējumiem.

Ineta Bērziņa 28383707

Karjeras konsultants- konsultē, informē un izglīto karjeras plānošanas, veidošanas un attīstības jautājumos. Palīdz veidot darba tirgum  nepieciešamās prasmes.

                                                                                        Dace Alksne 26567543