Home » Uncategorized » Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība

Strautiņu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība

APSTIPRINĀTA

ar Strautiņu pamatskolas direktores

2020.gada 25.augusta rīkojumu

Nr. SPSK/1-8/20/22

 

Strautiņu pamatskolas  mācību  procesa  organizēšanas

 ar  2020.gada  1.septembri kārtība

 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai

I Vispārīgie jautājumi

 

 1. Kārtība nosaka, kā  Strautiņu pamatskolā (turpmāk – izglītības iestādē) tiek  organizēts  mācību  process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un  piesardzības  pasākumi.
 2. Kārtība ir  saistoša  visiem  izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi.

II  Mācību  procesa  norise un distancēšanās

 

 1. Mācību process  izglītības iestādē noris  atbilstoši  izglītības iestādē  noteiktajam  mācību  priekšmetu  un  stundu  Pirmsskolas posmā  mācību  process  noris  atbilstoši  dienas režīmam.
 2. Mācību process norit klātienē (Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis : 1.- 6.klasēm mācību process norit tikai skolā, bet 7.- 9. klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti). Par A modeļa attālinātā mācību procesa konkrētu dienu 7.-9. klasēs lemj skolas administrācija. Izglītojamiem un vecākiem par attālināto mācību dienu tiek paziņots e-klases pastā vismaz nedēļu iepriekš. Informācija ir atrodama skolā informācijas stendā pie mācību priekšmetu stundu saraksta, e-klasē pie stundu izmaiņām un nosūtītajā vēstulē. Ja pēc epidemiologu ieteikuma skolā būs jāīsteno IZM piedāvātais attālinātā mācību procesa C modelis, tad tas notiks ievērojot prasības, kas noteiktas skolas direktora 2020. gada 19. marta rīkojumā Nr. SPSK/1-8/20/13
 3. Lai nodrošinātu distancēšanos, tiek ierobežota klases kontaktēšanās ar citu klasi vai grupu:
  • izglītības iestādē mācību stundas tiek organizētas pa klasēm  nevis  kabinetiem, izņemot sporta, datorikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas, dizaina un tehnoloģiju, vizuālas mākslas, mūzikas stundas;
  • starpbrīžus (arī pusdienu starpbrīdi) katrai klasei paziņo mācību priekšmeta skolotājs;
  • starpbrīžos izglītojamie  pārsvarā  uzturas  savas  klases  telpās, tomēr, lai  netraucētu  telpu  vēdināšanai, atsevišķos laikos uzturas arī gaitenī;
  • izglītojamo pieskatīšanā pēc mācību stundām grupās tiek uzņemti tie izglītojamie, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām;
  • interešu izglītības nodarbības notiek  maksimāli  ievērojot  distancēšanos.
 4. Izglītības iestādē katrai klasei tiek norādīta konkrēta ieeja un izeja, kā arī izmantojamās koplietošanas telpas (kustībai tiek izmantotas 2 ieejas: pa skolas “galvenajām durvīm” ieeja 5.-9. klases izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem un citām personām (vecāki un citas personas piesakās pie dežuranta un ievēro viņa norādījumus), pa skolas “pagalma durvīm” ieeja 1.-4. klases izglītojamiem un darbiniekiem.
 5. Strautiņos dzīvojošie izglītojamie skolā ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes pirms mācību stundu sākuma, bet nekavē tās sākumu (1.-4. klašu izglītojamie noģērbjas savai klasei norādītajā garderobē un dodas uz savu klasi, 5.-9. klašu izglītojamie noģērbjas garderobē un dodas uz savu klasi. Visiem izglītojamajiem vēlams pārvilkt āra apavus, ielikt speciālā apavu maisā un novietot garderobē).
 6. Izglītības iestādē pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto (klasei/grupai piesaistīto) darbinieku maiņu konkrētajā mācību dienā.
 7. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas skolā, vecāki informē klases audzinātāju līdz mācību dienas sākumam rakstiski e-klases pastā vai īsziņā par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 8. Izglītības iestādē redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.
 9. Vecāki izglītojamos pavada un sagaida skolas teritorijā, nedrūzmējas, bet, ja nepieciešams apmeklējums skolas telpās, tad saskaņo ar klases audzinātāju vai skolas vadību.

III Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no skolas izmanto sabiedrisko transportu, tad ievēro uz to laiku spēkā esošos MK noteikumus par epidemioloģisko drošību.
 2. Ēdināšana tiek organizēta vienā starpbrīdī divās maiņās, ievērojot SPKC ieteikumus un higiēnas prasības.
 3. Pasākumi skolā vai mācību procesa ietvaros ārpus skolas teritorijas notiek ievērojot MK noteikumus. Ar rīkojumu tiek nozīmēts atbildīgais skolotājs pirms katra pasākuma.

IV Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana

 

 1. Izglītības iestādi neapmeklē gadījumā, ja kāds darbinieks, izglītojamais vai kāds no darbinieka, izglītojamā mājsaimniecības ir atgriezies no ārvalstīm, kuras SPKC ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību. Jāatrodas mājās pašizolācijā, jāievēro SPKC noteikumi. Ja nav slimības pazīmju, tad darbinieks attālināti vada mācību priekšmetu stundas, bet izglītojamais seko un izpilda uzdoto, kas norādīts e-klasē.
 2. Izglītības iestādē darbinieki, izglītojamie seko savam veselības stāvoklim, ievēro skolas noteikto kārtību, SPKC ieteikumus, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi nekavējoties informē (darbinieki – skolas administrāciju, izglītojamie – priekšmeta skolotāju vai audzinātāju) un seko norādījumiem.
 3. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām  un nodarbībām ārā, ievērojot SPKC mājas lapā   publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).
 4. Roku nosusināšanai lieto vienreizlietojamos dvieļus vai dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.
 5. Izglītības iestāde nodrošina roku higiēnai piemērotus dezinfekcijas līdzekļus, kas izvietoti pie ieejām, klasēs un koplietošanas telpās.
 6. Regulāri izglītības iestādē nodrošina noteiktās higiēnas prasības, vēdina telpas, veic uzkopšanas darbus, dezinficē (rokturus, galda virsmas, skārienjūtīgās ierīces, sporta piederumus utt.) atbilstoši apstiprinātajam grafikam vai pēc nepieciešamības. Skatīt pielikumu Nr.3.
 7. Tiek ierobežota tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, paklāji, spilveni, sēžammaisi u.tml. izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā, neizmanto personīgās rotaļlietas.
 8. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.
 9. Netiek pieļauta personu, kurām ir jebkādas slimības pazīmes, ja noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), atrašanās skolā. Darbinieki un izglītojamie pēc slimošanas izglītības iestādē ierodas tikai ar ārsta izziņu par savu veselības stāvokli. Ārsta izziņas tiek iesniegtas pirmajā dienā atgriežoties izglītības iestādē klases audzinātājam/skolotājam.
 10. Izglītības iestāde informē par lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” lietošanas iespējām.

V Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

 1. Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):

25.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Visi iesaistītie šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem;

25.2.  pieaugušais (mācību priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs vai cits darbinieks, kurš konkrētajā brīdī ir kontaktā ar izglītojamo) sazinās ar vecākiem, kas pēc iespējas ātrāk ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

25.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

 1. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes parādās kādam no darbiniekiem, tad darbinieks pārtrauc darbu, sazinās ar ģimenes ārstu, informē skolas administrāciju un seko turpmākām norādēm.
 2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam – Ilzīte Zaļuma, tālr.64471389.
 3. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu izglītības iestādes direktoram, kas tālāk nodod informāciju SPKC reģionālajam epidemiologam.
 4. Ja darbiniekam vai izglītojamam izglītības iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.
 5. Izglītības iestāde e-klasē un skolas mājas lapā nodrošina pieejamu informāciju par šo kārtību un epidemioloģisko situāciju skolā. Ar šo kārtību iepazīstas un par to parakstās gan izglītojamie, gan vecāki, gan skolas darbinieki līdz 2020.gada 1.septembrim.
 6. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar kādu no izglītības iestādes, SPKC epidemiologi   nosaka īpašus  pretepidēmijas  pasākumus  atbilstoši  konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas izglītības iestādes administrācijai, kā arī lemj  par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei. Šādā  situācijā  izglītības iestādē ar  direktora rīkojumu  tiek  noteikts vai  nu  IZM  piedāvātais  B  modelis (tiek  palielināts  attālinātā  mācību  procesa  īpatsvars)  konkrētai  klasei  vai   ar  Alūksnes novada domes priekšsēdētāja  rīkojumu tiek noteikts C  modelis (mācības  notiek  attālināti)  konkrētai  klasei  vai  visai  Direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt  dibinātāja  pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts  dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 7. Ja kādai klasei/grupai vai visai skolai tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma izglītojamiem (5-6 gadus vecuma grupu bērniem, 1.-9.klašu izglītojamiem) dibinātāja noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.

VI Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 1. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, vai persona, kurai jāievēro karantīna.
 2. Katrai izglītības iestādei nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām, apmeklējot skolu, ir jāievēro uz to laiku valstī spēkā esošie noteikumi, jādezinficē rokas, jāreģistrējas pie dežuranta vai darbinieka.
 3. Reģistrējoties veidlapā tiek norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, apmeklējuma laiks un iemesls. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid-19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē dežurants vai darbinieks.

VII Komunikācija un atbildības

 1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir klašu audzinātāji skolā/grupu skolotāji pirmsskolā. Visiem izglītojamo vecākiem klātienē vai citā saziņas veidā līdz 2020.gada 1.septembrim tiek izsniegta Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu (1.pielikums). No vecākiem līdz 1.septembrim tiek saņemta informācijas lapa (2.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid-19 un ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem. Vecāku iesniegto informācijas lapu uzglabā skolēna personas lietā līdz nākamā mācību gada 1.septembrim.
 2. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir skolas direktors.
 3. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) ir katrs pats un mācību priekšmetu skolotāji, bet par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu saimniecības vadītājs.
 4. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu mācību procesa un ārpusstundu pasākumu laikā ir skolotājs un ārsta palīgs.
 5. Izglītības iestādē ar izglītojamiem un vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem rakstiska saziņa ir e-klases e-pasts, tālrunis, whatsapp, sociālie tīkli, skolas mājas lapa – atbildīgie klašu/grupu audzinātāji, administrācija.
 6. Par saziņu ar dibinātāju, SPKC, IZM un Izglītības kvalitātes dienestu atbildīgs ir skolas direktors.

 

VIII Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar skolas direktora rīkojumu.

Direktore                           Ingrīda PEDECE

1.pielikums

 

Vecāku  infolapa  par  2020./2021.mācību  gadu

 

Labdien, cienījamie______________________________________________  vecāki!

 Ir  sācies  2020./2021.mācību  gads. Tā  norise  ir  līdzīga  kā  iepriekšējie  mācību  gadi, tomēr  sakarā  ar  to, ka  valstī  joprojām  turpinās  Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumi, arī  mūsu  izglītības iestādē    tiek  noteiktas  atšķirības  no  ierastās  iestādes darba  kārtības.

Izglītības iestādē    visas  klases  mācības  uzsāk  klātienē, tomēr  7.-9.klasēs  dažas  dienas  mēnesī  var  notikt  arī  attālināti, par  konkrētām  dienām  vecāki  tiek  informēti  e-klasē.   Tas, vai  klātienes  process  varēs  ilgt  visu  mācību  gadu, ir  atkarīgs  no  mums  visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu  bērniem un  Jums.  Mēs aicinām būt atbildīgiem, sekot aktuālajai informācijai no SPKC  un ievērotu  šādus nosacījumus:

 • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas izglītības, Jums rakstiski jāinformē klases audzinātājs līdz mācību dienas sākumam par bērna prombūtnes iemeslu e-klases pastā piesakot kavējumu vai īsziņā;
 • bērni apmeklē skolu, ja nav novērojamas akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī jebkuras citas saslimšanas pazīmes. Ja bērns nejūtas labi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, skolu neapmeklē;
 • ja bērns ceļā uz skolu izmanto sabiedrisko transportu, ievēro uz to laiku spēkā esošos MK noteikumus par epidemioloģisko drošību;
 • ja izglītības iestādē tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, par to nekavējoties tiek informēti vecāki vai likumiskie pārstāvji un vienojas par iespējami ātrāku bērna nogādāšanu mājās. Vecāki vai likumiskie pārstāvji šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās izglītības iestādē ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;
 • ja Jūsu bērns vai kāds no mājsaimniecības atgriežas no ārvalstīm, kuras SPKC ir iekļāvis Covid-19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā kā to nosaka MK noteikumi;

No izglītības iestādes administrācijas un darbinieku puses mācību procesa laikā ievērosim drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts, ka izglītības iestādē kādam ir apstiprināta Covid -19 infekcija, pašvaldība konkrētai klasei/ grupai noteiks citu mācību procesa norises formu –attālināto mācīšanos. Ja izglītības iestādē šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs /grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm /grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs gūt e-klasē, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji/ pirmsskolas skolotāji individuāli vai telefoniski.

Līdz 1.septembrim Jums jāiepazīstas ar šiem noteikumiem, jāpārrunā ar bērnu(iem), un jāvērš uzmanība par situācijas nopietnību un nepieciešamību ievērot noteiktās prasības, jāiesniedz parakstīts apliecinājums (pielikums Nr 2) par to, ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar Covid -19 un, ka viņš(i) neradīs riskus citiem.

Informācija par mācību procesu, aktualitātēm būs e-klasē un skolas mājas lapā. Ja rodas kādi jautājumi, jāvēršas pie klases audzinātāja. Ja kopīgi ar audzinātāju jautājumu nevarēs atrisināt, tad audzinātājs ieteiks kur jautājumu risināt tālāk.

Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

Lai mums visiem kopā izdodas!

            Direktore                          Ingrīda PEDECE

 

2.pielikums

Strautiņu pamatskolas direktorei Ingrīdai Pedecei

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

apliecinu, ka man un manas  ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem)  bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 1. nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka  manam(iem)  bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

01.09.2020.                                                                    ______________________

                                                                                               /paraksts/

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”.

 

 

3.pielikums

Strautiņu pamatskolas telpu uzkopšanas grafiks

ar Covid-19 saistītās situācijas laikā

Strautiņu pamatskolā

Tualetes – pēc katra starpbrīža.

Rokturi, trepju margas – 11:20, 14:00, pēc vajadzības.

Koridori un kāpņu telpas – 9:35, 13:10, pēc vajadzības.

Klašu telpas, kabineti (grīdas, darba virsmas: soli, krēsli, palodzes, plaukti, skapji) – apkopējas darba laikā un pēc vajadzības.

Roku dezinfekcija – pēc vajadzības.

Dezinfekcijas šķīdumi:

 • Grīdu dez. līdzeklis Ewol Formula AGD 5%
 • Virsmu dez. līdzeklis BESO DEZ Ekspress, ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums)
 • Roku dez. līdzeklis BESO DEZ Ekspress
 • Tualetes dez. līdzeklis ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums)

Operatīvai virsmu, durvju rokturu dezinfekcijai izmantot Basticid gatavu smidzināmu dezinfekcijas līdzekli un ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums), smidzina un slauka.

Strautiņu pamatskolas pirmsskolā

Tualetes – 3x dienā, pēc vajadzības.

Rokturi, trepju margas – 2x dienā, pēc vajadzības.

Koridori un kāpņu telpas – 2x dienā, pēc vajadzības.

Grupas, ēdamzāle un koplietošanas telpas (grīdas, darba virsmas: soli, krēsli, palodzes, plaukti, skapji) – 2x dienā un pēc vajadzības.

Roku dezinfekcija – pēc vajadzības.

Dezinfekcijas šķīdumi:

 • Grīdu dez. līdzeklis Ewol Formula AGD 5%
 • Virsmu dez. līdzeklis Lideks spray, ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums)
 • Roku dez. līdzeklis BESO DEZ Ekspress
 • Tualetes dez. līdzeklis BUZIL Bucasan Trendy Clasic, ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums),

Operatīvai virsmu, durvju rokturu dezinfekcijai izmantot Basticid gatavu smidzināmu dezinfekcijas līdzekli un ORLAV -079 Pastilles Chlores (hlora tablešu šķīdums), smidzina un slauka.

 

Par plāna izpildi un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību atbildīga saimniecības vadītāja Diana Cepīte.