Home » Uncategorized » Attālināto mācību procesa organizēšanas kārtība

Attālināto mācību procesa organizēšanas kārtība

                                         PIELIKUMS

Strautiņu pamatskolas direktores

                                                                                             2020.gada 19.marta

                                                                                             rīkojumam Nr. SPSK/1-8/20/13

 

Attālināto mācību procesa organizēšanas kārtība

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta

rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

I. Vispārīgie jautājumi

 

 1. No 2020. gada 23.marta mācību process Strautiņu pamatskolā notiek attālināti.
 2. Kārtība attiecas gan uz izglītības iestādes pedagogiem, gan izglītojamiem, gan vecākiem.
 3. Mācību process attālināti tiek organizēts pēc esošā stundu saraksta.
 4. Saziņa starp pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem notiek izmantojot e-klasi, tālruni, e-pastu.
 5. Mācību procesā tiek izmantota e-klase, Uzdevumi. lv, tālrunis, mācību grāmatas un darba burtnīcas.
 6. Elektroniskajā saziņā visas iesaistītās puses rīkojas atbildīgi.

II. Pedagoga darbība

 1. Plāno darbu atbilstoši tarificētajam mācību priekšmetu stundu skaitam un metodiskajiem ieteikumiem.
 2. Veic ierakstus par mācību stundas tēmu un uzdevumiem e-klases žurnālā līdz kārtējās darba dienas plkst. 10:00.
 3. Norāda uzdevumu veikšanas termiņus un kontrolē atgriezenisko saiti par darba izpildi
 4. Nepieciešamības gadījumā konsultē izglītojamos.
 5. Vērtē skolēnu sasniegumus atbilstoši skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
 6. Darbu veic izglītības iestādē vai attālināti, ja mājās ir nepieciešamais aprīkojums.
 7. Klases audzinātājs nodrošina komunikāciju ar izglītojamiem un viņu vecākiem.

III. Izglītojamo darbība

 1. Katru darba dienu atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam e-klasē iepazīstas ar stundas tēmu un uzdevumiem.
 2. Atbildīgi veic uzdotos uzdevumus līdz nākošajai mācību stundai, ja pedagogs nav norādījis citādi
 3. Sniedz atgriezenisko saiti, darbus iesniedzot skolotāja norādītajos termiņos un veidā.
 4. Ja uzdevumu nevar veikt veselības vai tehnisku iemeslu dēļ, informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.
 5. Nepiedalīšanās attālinātās mācīšanās procesā bez attaisnojuma tiek uzskatīta par kavējumu.

IV. Vecāku darbība

 1. Atbalsta un iesaistās sava bērna attālinātās mācīšanās procesā.
 2. Palīdz iekārtot darba vietu, plānot laiku un pārrunā paveikto.
 3. Savlaicīgi informē klases audzinātāju par iemesliem, kāpēc bērns nepiedalās attālinātās mācīšanās  procesā.