Home » Uncategorized » Atbalsta personāla pakalpojumi

Atbalsta personāla pakalpojumi

Skolas audzēkņiem,vecākiem un pedagogiem  ir nodrošināti atbalsta personāla pakalpojumi. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atbalsta speciālisti pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta Pils ielā 21, Alūksnē un plānotajās izbraukumu dienās skolās. Atbalsta speciālistu pakalpojumi ir atmaksāti no valsts un priekš klientiem bezmaksas.

Psihologs-speciālists , kurš izmantojot dažādas izpētes metodes izvērtē bērna intelektuālās spējas, emocionālās īpatnības un personības iezīmes; nosaka bērna stiprās un vājās puses( sertifikāts WISC-R; Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests, WJIE). Sniedz ieteikumus vecākiem un pedagogiem kā organizēt mācību procesu atbilstoši bērna spējām. Psihologs  konsultē bērnus, vecākus un pedagogus psiholoģisku problēmu gadījumos.(metodes Marte Meo, smilšu terapija u.c.)

Daiga Sliņķe 26808175

 

Logopēds-speciālists, kurš veic skaņu izrunas un valodas pārbaudi ( Minhenes funkcionālās diagnostikas tests līdz 3 gadu vecumam;  “DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3.  klasei”   ) palīdz konstatēt un labot bērna valodas problēmas- runas,fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus.

Līga Smoļaka 26575248

Ziedīte Aigare  29443859

 

Speciālās izglītības skolotājs- izvērtē bērnu mācīšanās grūtības(pielieto LMST-II 6gadi-6.klase ) , organizē individuālas vai grupu korekcijas nodarbības, iesaka iespējamos palīdzības veidus bērniem ar specifiskiem mācīšanās vai fiziskās attīstības  traucējumiem.

Ineta Bērziņa 28383707

 

Atbalsta speciālistu izbraukumu grafiks uz novada skolām

 

Laiks Izglītības iestāde
7-14.09.2020. Alūksnes  sākumskola
21.09.2020. Alūksnes novada vidusskola
28.09.2020. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola,

Malienas pamatskola

05.10.2020. Strautiņu pamatskola, Ziemeru pamatskola
12.10.2020. Bejas pamatskola, Pededzes pamatskola
26.10.2020. Liepnas pamatskola
  • Lūgums vēlākais trīs dienas pirms izbraukuma saskaņot darāmos darbus un laikus ar I.Bērziņu (28383707)
  • Ja audzēknim plānota diagnostika atbalsta pasākumu piemērošanai , tad jābūt rakstiskai vecāku piekrišanai un aprakstam par bērnu no skolas (grūtības, kas darīts u.c.)
  • Ja nepieciešams savstarpēji var samainīt izbraukumu datumus

Atbalsta  personāla speciālisti klientus pieņem Pils ielā 21

(pieraksts apmeklējumam pa telefonu speciālistam)

Speciālists telefons Dienas pieņemšanai
Psihologs

Daiga Sliņķe

 

26808175

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Logopēde

Līga Smoļaka

 

26575248

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

Logopēde

Ziedīte Aigare

29443859 Ceturtdiena
Speciālās izglītības skolotāja

Ineta Bērziņa

28383707 Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

 

 

 

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāls izglītības iestādēm 2020./2021.māc.g. piedāvā

 

Speciālās izglītības skolotāja Ineta Bērziņa

1.Palīdzēt izglītojamajiem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem īstenot speciālās izglītības programmas izglītības iestādēs. / Palīdzēt realizēt nepieciešamos atbalsta pasākumus izglītojamajiem, kam tas nepieciešams.

-apzināt izglītojamā attīstības vai mācīšanās traucējumus;

-veikt diagnostiku (metodika LMST-II u.c.)

-piedāvāt individuālās korekcijas nodarbības;

-vadīt audzināšanas stundas (Personības pašizaugsmes iespējas u.c.)

 

2.Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem jautājumos, kas saistīti ar speciālo programmu realizēšanu.

-metodiska palīdzība izglītojamo dokumentācijas sakārtošanā atbilstoši normatīvo  dokumentu prasībām (personu lietas u.c.);

-metodiska palīdzība individuālā mācību plāna  sastādīšanā un realizēšanā;

-regulāra informācija par jaunākajiem  mācību materiāliem, atgādņu paraugi u.c.priekšmetu skolotājiem;

 

3.Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai veidotu izpratni par izglītojamā speciālajām vajadzībām, stiprajām pusēm un grūtībām.

-vecāku konsultēšana (par audzināšanas stratēģijām, tālākas izglītības iespējām, iespējām konsultēties pie dažādiem speciālistiem nepieciešamības gadījumā u.c.);

-līdzdalība vecāku sapulcēs par jautājumiem, kas skar speciālo izglītību vai atbalsta pasākumu realizēšanas iespējas un nepieciešamību.

– desmit nodarbību apmācības cikls vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana”

 

Logopēde Līga Smoļaka

1.Veic bērniem

– skaņu izrunas un valodas pārbaudi ( Minhenes funkcionālās diagnostikas tests līdz 3 gadu vecumam; “DIBELS Next no sagatavošanas līdz 3. klasei”),  diagnostiku.

–   korekcijas nodarbības ar skaņu izrunas un valodas traucējumiem, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem.

  1. Konsultē vecākus un skolotājus . Piedalās vecāku sapulcēs. Sniedz atzinumus, pēc pieprasījuma, izglītības iestādēm un ārstējošajiem ārstiem.

Izglītības psiholoģe  Daiga Sliņķe

1.Diagnostika. Kognitīvo spēju, uzvedības īpatnību, emocionālo problēmu diagnostika pēc skolas, vecāku vai ārstējošā ārsta lūguma, izmantojot valstī adaptētas metodikas(WISC-R;Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju tests WJIE.) Atzinumu sniegšana. Pieteikšanos uz konsultācijām piesaka paši klienti vai rosina pedagogs. Konsultācijām līdz 14 gadu vecumam nepieciešama saskaņošana ar vecākiem. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu drošību, krīzes situācijā konsultācija var notikt bez tūlītējas saskaņošanas ar vecākiem.

 2.Individuālā konsultēšana/individuālās,grupu nodarbības  izglītojamiem, pedagogiem un vecākiem par mācīšanās, uzvedības vai emocionālām problēmām.( Marte Meo metode, smilšu terapija u.c.) Pieteikšanos uz konsultācijām piesaka paši klienti vai rosina pedagogs. Konsultācijām līdz 14 gadu vecumam nepieciešama saskaņošana ar vecākiem. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu drošību, krīzes situācijā konsultācija var notikt bez tūlītējas saskaņošanas ar vecākiem.

Iegūtā informācija ir konfidenciāla, bet saskaņā ar klienta atļauju var tikt izmantota viņa grūtību risināšanā.

3.Sadarbībā ar izglītības iestādēm izglītojamas darbs audzināšanas stundās skolā,līdzdalība nometnēs. Vecākus  izglītojošas nodarbības  izglītības iestādēs vecāku sapulcēs, semināri pedagogiem. Tēma var tikt pasūtīta vai psihologa ierosināta.